Produkty

Snižování Oxidů dusíku v emisích

Ochrana ovzduší a zpřísňování emisních limitů přinesly požadavky na řešení snižování úrovně Oxidů dusíku ve vypouštěných plynech. Společnost Chemoprojekt a.s. se spolupodílela na vývoji katalyzátorů pro záchyt oxidů dusíku. Při vlastní realizaci poskytuje základní a detailní inženýring, dodávky, inženýrské činnosti, činnosti dozorů, najíždění a uvedení do provozu.

Co nabízíme

ESM-485: Katalyzátor na selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem. Teplotní rozmezí od 250 °C do 500 °C.

ESM-486: Katalyzátor na selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem. Teplotní rozmezí od 350 °C do 450 °C za podmínek NO2/NO ≥ 1.5.

ESP-0038.01: Katalyzátor na selektivní katalytickou redukci NOx uhlovodíky. Teplotní rozmezí od 250 °C do 500 °C.

ESM-487: Katalyzátor na selektivní katalytickou redukci N2O. Teplotní rozmezí od 800 °C do 930 °C.

ESP-0038.02: Katalyzátor na selektivní katalytickou redukci NOx uhlovodíky při vysoké teplotě. Teplotní rozmezí od 750 °C do 1000 °C.

Vodíkové technologie

Chemoprojekt a.s. má dlouhodobé zkušenosti s vodíkovými technologiemi, a to zejména v oblasti petrochemického průmyslu, zpracování zemního plynu, výroby amoniaku a elektrolytických procesů.

Blízká budoucnost patří vodíku z bez emisních zdrojů. Umíme navrhnout solární elektrárny kombinované s bateriovým úložištěm, které řízeně napájí elektrolyzéry. Dále následuje komprese, skladování, distribuce a plnící stanice pro vodíkovou mobilitu. Chemoprojekt, a.s. poskytuje pro všechny výše uvedené oblasti dodávky na míru zákazníkovi, inženýrské činnosti, najíždění, uvedení do provozu a úzce spolupracuje se světovými leadery v oboru vodíku.

Co nabízíme

• Studie proveditelnosti
• dokumentace EIA
• projekt pro územní řízení
• projekt pro stavební povolení
• realizační dokumentace
• manuály pro najíždění a zkušební provoz, operační manuál
• komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu
• dokumentace skutečného provedení

• Parní reforming metanu
• Elektrolytický rozklad vody na vodík a kyslík
• Technologie rozkladu amoniaku na vodík a dusík
• Realizace vodíkových plnících stanic
• Skladovací systémy na vodík

Technologie záchytu CO2 ze spalin

„CO2 je odpad jako každý jiný a kdokoliv ho produkuje, bude muset za něj platit.“ Konference Carbon Capture and Hydrogen Expo 2022.

Chemoprojekt a.s. úzce spolupracuje s licensory technologií pro záchyt CO2 ze spalin, kteří mají za sebou desítky let vývoje této technologie. Pro technologii záchytu CO2 nabízí dodávku poloprovozních modelů s kapacitou záchytu od jednotek do 100t CO2/den ale i celoprovozní realizace zachytávající více jak 1000t CO2/den. Samotný záchyt CO2 však nestačí. Oxid uhličitý je zapotřebí stlačit, transportovat a uložit pod zem nebo jej opět použít pro výrobu syntetických paliv. Technologií produkce syntetických paliv se Chemoprojekt také intenzívně zabývá.

Co nabízíme

• studie proveditelnosti
• dokumentace EIA
• projekt pro územní řízení
• projekt pro stavební povolení

• technologie záchytu CO2 ze spalin na principu amínové propírky
• technologie komprese a zkapalnění
• technologie skladování CO2

Vodní hospodářství

Společnost Chemoprojekt, a.s., nabízí návrhy a realizace jednotek na úpravu vody a čištění odpadních vod pro různé kapacity a různé požadavky na kvalitu výstupní vody, včetně zpracování všech stupňů projektové dokumentace.
Rozsah projekční a dodavatelské činnosti:

 • zajištění projektů formou dodávky na klíč
 • zpracování projekční dokumentace (studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provádění stavby, dokumentace skutečného provedení)
 • tvorba operačního manuálu a manuálu pro komplexní zkoušky a garanční test
 • zaškolení obsluhy
 • autorský dozor a dozor staveb
 • vyzkoušení a uvedení do provozu, včetně garančního testu

Co nabízíme

Navrhujeme čistírny průmyslových odpadních vod (PČOV) a splaškových odpadních vod (BČOV) na parametry vyčištěné vody dané emisními a imisními limity. Technologie čištění zahrnuje různé druhy znečištění odpadních vod, pro různé kapacity v rámci nového projektu nebo rekonstrukce stávajících ČOV.

Základní rozdělení:

 • průmyslové ČOV,
 • splaškové ČOV (komunální),
 • balené (domovní) ČOV,
 • typové řady ČOV (vhodné pro menší a středně velké obce),
 • městské ČOV.

Navrhujeme úpravny podzemních a povrchových vod na požadovanou kvalitu pro různé účely jejího použití.

Biopaliva

Se zvyšujícími se požadavky na výrobu biopaliv se začal Chemoprojekt, a.s. před více než 15 lety věnovat projektům na výrobu biodieslu (metylestery mastných kyselin FAME zkratka z anglického Fatty Acid Methyl Ester). Chemoprojekt, a.s. uzavřel licenční smlouvy, které mu umožnili projektovat a zrealizovat na klíč několik technologických linek na výrobu rostlinních olejů a biodieslu založených na základech moderních technologií.

Co nabízíme

Návrh technologie, Chemoprojekt, a.s.

Kontinuální katalytická transesterifikace triglyceridů rostlinných olejů (řepkový, sojový, slunečnicový, použité oleje, atp.) pomocí metanolu.

Základní suroviny pro výrobu FAME

 • různé rostlinné oleje, použité oleje nebo živočišné tuky
 • metanol
 • katalyzátory – KOH, NaOH, MeONa

Vedlejší produkty

 • glycerol
 • mastné kyseliny

Technologické varianty

 • kontinuální
 • periodická (šaržová)
 • rozsah výrobní kapacity: 10 – 250 kt/rok

Výhody naši technologie

MeONa (metanolát sodný) – kapalina, snadné dávkování a manipulace, podmínky mírné reakce, reakce je selektivní podle vybraného produktu

 • recyklace použitého metanolu snižuje významně provozní náklady
 • bezpečná, plně automatizovaná a environmentálně šetrná technologie
 • výrobní kapacita navržených výrobních jednotek FAME: 10- 250 kt FAME ročně
 • technologie výroby FAME odpovídá nejmodernejším technologiím

Kvalitativní normy pro FAME

Kvalita FAME je upravena normami:

 • norma EU EN 14214
 • US norma ASTM D-6751
 • ostatní mezinárodní normy

Transesterification

Reakce transesterifikace probíhají kontinuálně, s využitím 3 reaktorů řazených za sebou, které pracují v mírných podmínkách (tj. teplota = 55 °C a atmosférický tlak).

Reakci transesterifikace lze znázornit takto:

CH2-O-CO-R                                      CH2-OH

|                                      (catalyst)         |

CH-O-CO-R + 3CH3OH    →             CH-OH + 3CH3-O-CO-R

|                                                          |

CH2-O-CO-R                                      CH2-OH

(Triglycerides)        (Methanol)                                       (Glycerol)         (Methylester)

Reakční teplo je zanedbatelné a pro účely udržení reakční směsi v požadované teplotě je nutno dodávat teplo zvenku. Suroviny se kontinuálně plní do tří reakčních stupňů, čerpadla, reakční nádoby a příslušného potrubí. Provádí se kontinuální dávkování příslušným množstvím metanolu a katalyzátoru.

Reakční jednotka se plní odpovídajícím nadměrným množstvím metanolu s ohledem na stechiometrické množství s cílem maximalizovat výtěžek transesterifikace a co nejvíce omezit vedlejší reakce typu zmýdelnění. Odděleně získávaný glycerin, který je poměrně bohatý na mýdlo, se přímo odvádí do jednotky na zpracování glycerinu. Lehká fáze vycházející z hlavy reaktoru se odvádí do druhé smyčky reaktoru, po předchozím přidání metanolu a katalyzátoru. Pracovní podmínky a reakční objem druhého reaktoru jsou stejné jako u prvního reaktoru. Lehká fáze vycházející z hlavy druhého reaktoru se odvádí do třetího reaktoru, po předchozím přidání metanolu a katalyzátoru. Reakční směs odcházející ze třetího reaktoru, obsahující produkt (metylester), přebytek metanolu a glycerinu (vedlejší produkt reakce) a malé množství mýdla se odvádí do čistící sekce metylesteru.

Oddělení metylesteru a glycerinu

Reakční směs odcházející ze třetího reaktoru, obsahující produkt (metylester), přebytek metanolu a glycerinu (vedlejší produkt reakce) a malé množství mýdla (vytvořeného vedlejší reakcí saponifikace metylesteru) se po částečném odstranění obsaženého metanolu odvádí do samospádové děličky. Glycerin, obsahující glycerin, část přebytečného metanolu a veškeré mýdlo se odvádí do jednotky na zpracování glycerinu. Metylesterová fáze vycházející ze separátoru obsahuje stopy glycerinu, mýdla a katalyzátor. Tyto nečistoty se odstraňují pomocí vymývání vodou s přídavkem kyseliny citrónové. Metylester je nutno následně sušit za účelem odstranění zbytků vody a metanolu. Finální produkt– metylester (FAME)– se prostřednictvím čerpadla a po předchozím ochlazení na 30 – 40 °C odvádí do skladovacích zásobníků.

Kondenzační a regenerační jednotka pro výdechy par

Jednotka je navržena za účelem kondenzace veškerých bezpečnostních výstupů par z horních částí zařízení výrobní jednotky.

Metanol vycházející z úpravy glycerinu se plní do rektifikační kolony.

Destilovaný a zkapalněný metanol se odvádí do zásobníku a využívá opět v transesterifikaci.

Čištění surového glycerinu – štěpení mýdel (opce)

Účelem procesu je okyselování proudu surového glycerinu pro neutralizaci zbytkového katalyzátoru a štěpení mýdel, tvořících se v průběhu transesterifikace. Mastné kyseliny získané následně štěpením mýdla se separují a na závěr se provádí úprava pH vyčištěného glycerinu.

Pro výrobu tato jednotka není nutná, pokud obsah vody, fosforu/ kalcia/magnésia a obsahu kyselosti v oleji odpovídá požadovaným specifikacím.

Tato jednotka umožňuje dávkování antidepresantú (zlepšování nizkoteplotních vlastnosti FAME) a antioxidačních chemických činidel do finálního produktu – FAME.

Samostatnou zpracovatelskou a výrobní technologií je skladování a zpracování olejnatých semen a skladování a výroba rostlinných olejů. Pro výrobu rostlinných olejů je pracovní postup dán požadavky konečného zákazníka a běžně může být realizován z nasledujících částí: čištění a skladování suchého semene; lisování technologií za studena; lisování technologií za tepla; extrace oleje (většinou hexanem). Přirozenou součástí této části jsou navazující logistické operace jako příjem semene na železnici a silnici, skladování semene, doprava semene do lisovny a extrakce, doprava šrotu do skladu, skladování šrotu a výdej šrotu do dopravních prostředků (železnice, autodoprava). Jednotku lze rozšířit o spalovnu šrotů s následnou výrobou páry a elektrické energie.

V současnosti Chemoprojekt, a.s. posuzuje projekty pro výrobu bioetanolu, bioplynu a biopaliv druhé generace, u kterých jsou vstupní surovinou odpady ze zemědělské výroby, lesní výroby a komunální odpad.

PPE

Polyphenylene ether (PPE) je speciální termoplastický materiál. Pro průmyslové využití se připravují směsi (blendy)  PPE s jinými termoplastickými materiály (HIPS, PA6, PA66,…) ve formě granulátu. Z tohoto materiálu jsou vyráběny finální výrobky většinou vstřikováním. Vzhledem k vynikajícím mechanickým a elektroizolačním vlastnostem jsou výrobky z tohoto materiálu používány především v elektrotechnickém průmyslu  (počítače, elektrospotřebiče i vysokonapěťové rozvodny), při výrobě automobilů a jinde.

Co nabízíme

Technologie výroby PPE je založena na know-how CHEMINVEXu (nyní CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o.). Chemoprojekt, a.s na základě licence CHEMINVEXu vyprojektoval a uvedl do provozu jednotku na výrobu PPE s kapacitou 10 kt/rok v Ruichengu v ČLR v roce 2006. Chemoprojekt, a.s. v rámci tohoto projektu vypracoval projektovou dokumentaci v rozsahu rozšířeného úvodního projektu (Extended Basic Design) a zajišťoval nákup a dodávku klíčových zařízení, autorský dozor na stavbě, přípravu na uvedení do provozu a vlastní najetí jednotky.

Patent a know-how pro výrobu PPE je duševním vlastnictvím CHEMINVEXu (nyní CHEMOPROJEKT CHEMICALS s.r.o.), Česká republika. Hlavní kroky technologie výroby PPE jsou polymerace, filtrace a promytí filtračního koláče, sušení a skladování produktu a regenerace použitých rozpouštědel. Vlastní polymerace, přesněji oxidativní polykondenzace 2,6-dimethylfenolu kyslíkem za přítomnosti katalyzátoru, probíhá šaržovitě v míchaném reaktoru. Reakce probíhá ve směsi rozpouštědlo srážedlo a výsledná suspenze je před filtrací shromažďována v zásobníku (zrání suspenze). Filtrace a pomývání suspenze probíhá na kontinuálním rotačním tlakovém filtru. Zde je suspenze oddělena od matečného roztoku a výsledný koláč je zbavován zbytků katalyzátoru a produktů vedlejších reakcí. Sušení filtračního koláče probíhá v sušárně s uzavřeným okruhem dusíku. Suchý, práškový polymer je skladován v silech pod dusíkovou atmosférou. Veškerá rozpouštědla jsou regenerována na soustavě rektifikačních kolon tak, aby byly minimalizovány ztráty a produkce odpadů. Kromě monomeru, plynného kyslíku a katalyzátoru pro vlastní polymeraci je k výrobě PPE nutno zajistit dodávku elektrické energie, chladící vody a páry a doplňování ztrát dusíku dusíkové krycí atmosféry.

Produktovody

Kromě níže uvedených služeb Chemoprojekt, a.s. poskytuje rovněž základní a detailní inženýring čerpacích (kompresorových) stanic, dodávacích stanic a ostatních stanic, zařízeních tankovišť s veškerým dopravním systémem kapalin a plynů.
Chemoprojekt, a.s. rovněž poskytuje služby v oblasti inspekčních a rekonstrukčních prací na potrubních vedeních, včetně jejich mechanického a chemického čištění za použití vlastního know-how. Pro všechny výše uvedené oblasti Chemoprojekt, a.s. poskytuje dodávky, inženýrské činnosti, činnosti dozorů, najíždění a uvedení do provozu.

Co nabízíme

 • Geologické průzkumy a jejich interpretace
 • Topografická zaměření a jejich interpretace
 • Měření elektrického odporu půdy
 • Získávání dalších údajů týkajících se odolnosti proti korozi

Zahrnuje následující dokumentaci:

 • Základní vstupní projektové údaje
 • Hydraulické analýzy
 • Podélné a příčné profily potrubní trasy
 • Stanovení hranic dodávky
 • Specifikace dopravy potrubních dílů
 • Popis pracovního pruhu
 • Identifikace křížení a jejich předběžný návrh
 • Pravidla pro trhací práce, specifikace zařízení
 • Specifikace dálkově a ručně ovládaných uzavíracích armatur
 • Zvláštní opatření pro instalaci potrubí
 • Koncepční návrh a specifikace SCADA
 • Koncept systému detekce úniků
 • Bloková schémata
 • Specifikace instrumentace
 • Koncepční návrh telekomunikačního systému
 • Jednočarová schémata elektrických vedení
 • Filozofie dočasné a trvalé katodové ochrany
 • Specifikace zařízení dočasné a trvalé katodové ochrany
 • Základní generel stanic
 • Základní projekt stavebních konstrukcí, materiálové specifikace, předběžný výkaz výměr

Zahrnuje následující dokumentaci:

 • Potrubní PID diagramy
 • Situační výkresy a podélné profily trasy
 • Detailní výkresy křížení
 • Výkresy rýhy a výpočty
 • Výkresy pažení
 • Kladečské výkresy potrubí
 • Detailní výkresy uzavíracích armatur
 • Potrubní izometrické výkresy, v případě potřeby
 • Materiálové specifikace potrubí a jeho příslušenství
 • Položkové výkazy výměr potrubí
 • Detailní výkresy části elektro a instrumentace včetně výkazů výměr
 • Detailní výkresy dočasné a trvalé katodové ochrany včetně výkazů výměr
 • Konstrukční a instalační výkresy stanic
 • Detailní výkresy stavebních konstrukcí včetně výpočtů a výkazů výměr

Pomocné provozy (off-sites)

Pomocné provozy jsou součástí hlavních výrobních celků strategických produktů Chemoprojekt, a.s.. Dále jsou řešeny samostatné projekty nových jednotek nebo rekonstrukce stávajících provozů. Jsou zahrnuty následující technologické celky:

 • úprava vody: jímání surové vody, výroba chladicí vody, demivody, změkčené vody, příprava pitné vody
 • čištění odpadních vod
 • výroba tlakového vzduchu
 • výroba instrumentačního vzduchu
 • dusíková stanice
 • parní a kondenzátní hospodářství
 • atd.

Co nabízíme

 • Uvedené wholesale nfl jerseys technologie jsou zpracovávány ve všech profesích a v následujících stádiích projektu:
  • studie
  • dokumentace EIA
  • projekt pro územní řízení
  • projekt pro stavební povolení
  • realizační dokumentace
  • manuály pro najíždění a zkušební provoz, operační manuál
  • komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu
  • dokumentace skutečného provedení

Společnost Chemoprojekt – Technoexport, a.s. úzce spolupracuje s předními dodavateli moderních technologií

Moderní technologie – MEGA a.s.

MEGA a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává iontovýměnné membrány a technologické jednotky elektrodialýzy a elektrodeionizace. Ty získávají cenné látky a minimalizují odpady při optimálním využití zdrojů. Jejich integrací do průmyslových celků je možné částečně nebo zcela nahradit konvenční technologie.

www.mega.cz