Produkty

Produktovody

Kromě níže uvedených služeb Chemoprojekt, a.s. poskytuje rovněž základní a detailní inženýring čerpacích (kompresorových) stanic, dodávacích stanic a ostatních stanic, zařízeních tankovišť s veškerým dopravním systémem kapalin a plynů.
Chemoprojekt, a.s. rovněž poskytuje služby v oblasti inspekčních a rekonstrukčních prací na potrubních vedeních, včetně jejich mechanického a chemického čištění za použití vlastního know-how. Pro všechny výše uvedené oblasti Chemoprojekt, a.s. poskytuje dodávky, inženýrské činnosti, činnosti dozorů, najíždění a uvedení do provozu.

Co nabízíme

 • Geologické průzkumy a jejich interpretace
 • Topografická zaměření a jejich interpretace
 • Měření elektrického odporu půdy
 • Získávání dalších údajů týkajících se odolnosti proti korozi
Zahrnuje následující dokumentaci:

 • Základní vstupní projektové údaje
 • Hydraulické analýzy
 • Podélné a příčné profily potrubní trasy
 • Stanovení hranic dodávky
 • Specifikace dopravy potrubních dílů
 • Popis pracovního pruhu
 • Identifikace křížení a jejich předběžný návrh
 • Pravidla pro trhací práce, specifikace zařízení
 • Specifikace dálkově a ručně ovládaných uzavíracích armatur
 • Zvláštní opatření pro instalaci potrubí
 • Koncepční návrh a specifikace SCADA
 • Koncept systému detekce úniků
 • Bloková schémata
 • Specifikace instrumentace
 • Koncepční návrh telekomunikačního systému
 • Jednočarová schémata elektrických vedení
 • Filozofie dočasné a trvalé katodové ochrany
 • Specifikace zařízení dočasné a trvalé katodové ochrany
 • Základní generel stanic
 • Základní projekt stavebních konstrukcí, materiálové specifikace, předběžný výkaz výměr
Zahrnuje následující dokumentaci:

 • Potrubní PID diagramy
 • Situační výkresy a podélné profily trasy
 • Detailní výkresy křížení
 • Výkresy rýhy a výpočty
 • Výkresy pažení
 • Kladečské výkresy potrubí
 • Detailní výkresy uzavíracích armatur
 • Potrubní izometrické výkresy, v případě potřeby
 • Materiálové specifikace potrubí a jeho příslušenství
 • Položkové výkazy výměr potrubí
 • Detailní výkresy části elektro a instrumentace včetně výkazů výměr
 • Detailní výkresy dočasné a trvalé katodové ochrany včetně výkazů výměr
 • Konstrukční a instalační výkresy stanic
 • Detailní výkresy stavebních konstrukcí včetně výpočtů a výkazů výměr